trang cá nhân của Kim Thoa Bui Thi
Bé 2 tuổi
Bé 2 tuổi - 4 tháng
Bé 2 tuổi - 5 tháng
Bé 2 tuổi - 10 tháng
Bé 2 tuổi - 11 tháng
Bé 3 tuổi
Bé 3 tuổi - 8 tháng
Bé 3 tuổi - 9 tháng
Bé 3 tuổi - 10 tháng
Bé 3 tuổi - 11 tháng
Bé 4 tuổi
Bé 4 tuổi - 1 tháng
Bé 4 tuổi – 3 tháng